ERFARENHET FRÅN
ARBETSGIVARE

Arbetsdatorn används
för att begå barnpornografibrott
– Oftast utanför arbetstid

TID PÅ DYGNET

Oftast utanför arbetstid

De flesta larm inkommer utanför arbetstid och oftast utanför själva arbetsplatsen på kvällar, under semestrar, ledigheter eller vid arbetsresor. Det är inte ovanligt att personen i fråga helt har stängt av internet och nätverk i ett försök att undgå upptäckt. En del larm har också kommit på ledig tid under arbetstid, så som under lunchen eller tidigt på morgon. I en del av fallen har samma person orsakat flera larm. I dessa fall är larmen ofta mer utspridda över dygnet och även under arbetstid. Dessa fall (där det kommit in många larm) har ofta varit de där man senare funnit stora mängder material hos personen.

SÄTT ATT KOMMA ÅT BILDERNA

Oftast via USB-minne

Även om nästan alla de intervjuade företagen och organisationerna säger att det händer att de får larm via att personer surfar på nätet, kommer den överväldigande majoriteten av larmen via USBminnen, oftast privata. De intervjuade företagen och organisationerna har också erfarenhet av att sexuellt övergreppsmaterial på barn har hanterats tillsammans med företagskänslig information på USB-minnen och/eller externa hårddiskar.

Anna Borgström, vd NetClean:

”Oavsett var bilderna lagras, om det är på USB-minnen, externa hårddiskar eller olika lagringsytor i molnbaserade tjänster, måste de hanteras någonstans. Därför är arbetsdatorn en central punkt. Skyddar företagen sina enheter kommer man att upptäcka om material hanteras.”

MÄNGDEN BILDER SOM LARMAR

Oftast ett fåtal bilder

De allra flesta larmen handlar om några bilder som känns igen av systemet, kanske 2–5 bilder. Men ett flertal av de intervjuade företagen och organisationerna säger att de också har haft larm med runt 15–20 bilder. I några fall handlar det om larm på flera tusen bilder, upp till tjugo tusen bilder från en och samma person.

Björn Sellström, Gruppchef, INTERPOL,
Crimes Against Children Unit, Vulnerable Communities Team:

”Även om man bara skulle upptäcka ett fåtal bilder är det viktigt att man tar det på allvar och ger polisen möjlighet att utreda vidare. Erfarenheten från när polisen gör husrannsakan för att följa upp ärenden visar att dessa få bilder ofta bara är toppen på ett isberg som handlar om innehav och distribution av hundratusentals bilder och filmer på sexuella övergrepp mot barn.

Det finns dessutom starka skäl att tro att konsumtion av övergreppsmaterial innebär en förhöjd risk för att begå även fysiska övergrepp. Ett exempel är ett svenskt fall där upptäckten av tre bilder ledde till att två barn som utsatts för många grova sexuella övergrepp kunde räddas.

Spåren av en enda detekterad bild kan ge ett barn chansen att växa upp till sin fulla potential.”

MÄNGDEN BILDER PÅ DATORN

Ofta hittas mer material på datorn

Olika företag och organisationer har olika förfarande vid upptäckt av att någon hanterat sexuellt övergreppsmaterial på barn. En del gör omfattande forensiska undersökningar av personens dator, andra polisanmäler larm utan att göra någon ytterligare undersökning av datorn. Bland dem som tittar närmare på datorn och det material

ANDRA SÄKERHETSRISKER

Finns ibland stora mängder pornografi

En del av de intervjuade företagen och organisationerna tittar även på om det finns annat material på personens dator som kan vara en säkerhetsrisk eller ett brott mot företagets policys. Bland dessa har cirka hälften uppgett att de vanligtvis också hittar stora mängder ”vuxenpornografi”, medan övriga uppger att de inte hittar något sådant material. Några företag och organisationer har också hittat torrentklienter hos personerna, vilket ses som en säkerhetsrisk för företaget.

Enligt en del av de intervjuade företagen och organisationerna kan man hos vissa personer se ett tydligt fokus på just sexuellt övergreppsmaterial på barn. Det kan synas genom att det finns katalogstrukturer eller att man hittar mycket sexuellt övergreppsmaterial på barn på datorn, men inget ”vuxenpornografiskt” innehåll.

MER MATERIAL I HEMMET

Vid tillslag hittas ofta mer material i hemmet

Det är inte alltid företagen och organisationerna har information om vad som händer med fallen efter att polisen har tagit över dem, därför är underlaget i den här frågan lite mindre. Intervjuerna visar dock att i de fall där företagen eller organisationerna vet att det har skett tillslag, och då de har fått återkoppling från polisen, så har polisen hittat mer material i hemmet i en majoritet av fallen.

REAKTION FRÅN DEN ANSTÄLLDE

Reaktionerna vid konfrontation varierar

Reaktionerna från den anställde som hanterat bilderna, när denne konfronteras med informationen, varierar enligt företagen och organisationerna mycket. De flesta erkänner att de har konsumerat material när de blir konfronterade med frågan, och det är inte ovanligt att personerna säger att de har problem och behöver hjälp. Många säger att det är en sjukdom och att de inte kan låta bli.

En del personer reagerar inte alls, utan upplevs som helt nollställda och oberörda, och nekar till all kännedom. Andra personer är enligt företagen och organisationerna istället oförstående eller förvånade. En del skyller på vänner eller till och med på sina barn – att det är dessa som har använt datorn och tittat på materialet. En del personer får panik, en del blir aggressiva och en del reagerar mycket skamset och visar mycket ånger. Flera arbetsgivare berättar att bland dem som visar ånger så handlar det oftast om ånger för deras egen skull, och allt som de själva riskerar att förlora. Få har insikten om att barnen på bilderna far illa, och känner ånger inför det.

Patrick Cordner, Sektionschef Nationellt it-brottscentrum (SC3),
Nationella Operativa Avdelningen, Svenska Polisen:

”Det är viktigt att både företag och organisationer som använder detekteringsverktyg polisanmäler larm eftersom de kan vara en indikation på att det finns något mer kring personen. Det är också viktigt att polisen skyndsamt hanterar larmen som kommer in från företagen och organisationerna och stöttar dem i processen att säkra bevismaterial.”

Om NetClean ProActive

Mjukvaran NetClean ProActive detekterar känt sexuellt övergreppsmaterial på barn i organisationers IT-miljö. Den fungerar ungefär som ett antivirusprogram. Skillnaden är att ProActive identifierar bilder och filmer som polis klassificerat som sexuellt övergreppsmaterial på barn istället för datorvirus.

Om larm i NetClean ProActive

Om en person konsumerar sexuellt övergreppsmaterial på barn på en arbetsdator upptäcker NetClean ProActive det och ett larm i form av mejl eller sms går till utsedd person inom organisationen.

Kommentar till insikt 7 och 8:

“Brist på insikt och empati är
två centrala faktorer”

Michael Sheath
Manager & Principal Practitioner,
Lucy Faithfull Foundation

Läs kommentaren här

Brist på insikt och empati är två centrala faktorer

Min erfarenhet av att arbeta med män som konsumerar sexuellt övergreppsmaterial på barn stämmer väl överens med företagens observationer. Det är helt ”vanliga” personer med utbildning, familj, jobb och socialt fungerande liv. Det är inte människor som man nödvändigtvis har en dålig känsla kring eller har misstankar om.

Faktum är att demoniseringen av sexualbrottslingar är ett problem i arbetet för att stoppa sexualbrott mot barn. Föreställningen om ”den fula gubben” gör att vi vänder uppmärksamheten åt fel håll. Den gör att vi inte förstår att det kan vara den trevliga mannen med den fina familjen, det stora huset och den dyra bilen som också tittar på sexuellt övergreppsmaterial på barn.

Tvångsmässigt beteende

Att de här personerna väljer att titta på den här typen av material på arbetsplatsen och på sin arbetsdator säger dock något om hur tvångsmässigt deras beteendet är. För att de här personerna ska vara villiga att riskera upptäckt, måste det vara väldigt viktigt för dem att titta på bilderna. Det blir särskilt tydligt i de fall där en person konsumerar material upprepade gånger.

Det finns även andra faktorer som i kombination med tvångsmässighet påverkar deras beteende. Ett exempel är stress, som kan trigga igång impulsen hos de här personerna att titta på materialet. En annan orsak är att det finns en stark koppling mellan sexuell upphetsning och försämrad beslutsförmåga, impulsivitet och försämrad empatisk förmåga.

Anonymitet är en viktig faktor

Det är inte överraskande att de här personerna framför allt konsumerar materialet utanför arbetsplatsen och utanför arbetstid. Jag är övertygad om att det handlar om en känsla av anonymitet. Anonymitet är generellt en viktig faktor i konsumtionen av sexuellt övergreppsmaterial på barn, där dessa mäns ”logik” är att om ingen har sett det som de gör, är det som att det inte har hänt.

Brist på insikt och empati

Min erfarenhet är att de flesta män som tittar på sexuellt övergreppsmaterial på barn inte förstår att de är en del av problemet – att deras konsumtion ökar efterfrågan på material och antalet sexuella övergrepp på barn. Enligt deras resonemang har övergreppet redan skett, det var inte deras fel, och det gör ingen skada om de bara tittar.

Bristen på insikt i att konsumtionen av sexuellt övergreppsmaterial på barn skadar barnen på bilderna hänger också ihop med reaktionerna vid upptäckt. Den starkaste känslan är definitivt skam – inte skuld. De flesta känner skam utifrån vad andra ska tänka, inte skuld utifrån vad barnet har blivit utsatt för.

Sammantaget handlar mycket av det här om empati eller avsaknad av empati. Många män vill genuint ha hjälp för att sluta konsumera sexuellt övergreppsmaterial på barn. Nyckeln är att få dem att förstå hur mycket deras konsumtion skadar barnen på bilderna och i filmerna. Genom att få dem att förstå konsekvenserna av deras agerande, kan man också hjälpa en del av dem att sluta.

 


Lucy Faithfull Foundation

Lucy Faithfull Foundation är en brittisk välgörenhetsorganisation som bland annat driver Storbritanniens enda hjälplinje för personer som är oroliga för sin sexualitet.