ERFARENHET FRÅN POLISEN

Organiserade förövare – Grupper med tusentals personer

NetClean-rapporten 2017 undersökte om det finns en typisk konsument av sexuellt övergreppsmaterial på barn, sambandet mellan konsumtion av sexuellt övergreppsmaterial på barn och egna övergrepp, samt hur förövare kommer i kontakt med barnen. I årets rapport har vi valt att titta vidare på hur organiserade förövarna är på internetforum och i grupper, samt om organisationsgraden har förändrat sig över tid.

DE FLESTA POLISER HAR STÖTT PÅ ORGANISERADE GRUPPER

De flesta (85 procent) av poliserna i undersökningen uppger att de har stött på organiserade forum och grupper av förövare i sina utredningar. Bland dem som svarar att de inte har sett den här typen av organiserade förövare, kommenterar flera att det beror på att de inte arbetar med den typen av utredningar.

”Inom mitt område övervakar vi varken forum eller grupper.”

Den stora majoriteten av poliserna svarar att de har arbetat med utredningar där de har sett ett till tio organiserade forum över tre års tid. Flera kommenterar dock att de framför allt ser enskilda förövare i de utredningar som de arbetar med.

”Vi har framför allt stött på ensamma förövare som har haft kontakt med andra enskilda, ensamma förövare snarare än att de har varit organiserade i någon form av forum.”

En femtedel av poliserna uppger dock att de har arbetat med utredningar där de sett uppåt femtio organiserade grupper under de senaste tre åren, och en liten del svarar 100–500 organiserade grupper.

Huruvida graden av organisering inom olika forum och grupper av förövare har förändrats, och i så fall hur:

Hur många organiserade forum poliserna har stött på under de senaste tre åren: 

Ett fåtal uppger att de sett över tusen, eller flera tusen, forum i sitt arbete. Dessa kommenterar (i likhet med poliserna ovan som kommenterar att de aldrig arbetar med den här typen av utredningar) att det beror på att de framför allt arbetar med just den här typen av fall.

”Vi har identifierat hundratals forum och grupper som är kopplade till olika organisationer, vi hittar dock samma individer med samma alias i de olika forumen.”

”[…] Jag utreder nästan enbart organiserade forum och grupper av förövare, så det är alltid nätverk.”

INDIKATION ATT ANTALET GRUPPER ÖKAR

Lite mindre än hälften av poliserna i undersökningen uppger att antalet organiserade grupper har ökat. Samtidigt uppger drygt en tredjedel av poliserna att antalet organiserade grupper varken har ökat eller minskat de senaste tre åren. Även om utvecklingen inte är entydig kan resultatet ses som en indikation på att antalet grupper och forum ökar.

Huruvida antalet organiserade forum och grupper med förövare har ökat eller minskat under de senaste tre åren: 

GRUPPERNA FINNS PÅ DARKNET OCH ÖPPNA NÄTET

Forumen finns enligt poliserna i ungefär lika stor utsträckning på det öppna nätet och på darknet/TOR. På öppna nätet kommenterar de flesta poliser att det handlar om sociala medie-applikationer, chattappar och liknande tjänster för att kommunicera via direktmeddelanden. De applikationer som främst nämns är KIK, Whatsapp, Telegram, Facebook och Skype, samt att man delar länkar via exempelvis Dropbox*.

(* I NetClean-rapporten 2016 och 2017 finns mer information om vilka sociala medieplattformar och applikationer som främst förekommer i polisernas utredningar, och varför det ser ut som det gör.)

”Säg så här, den stora majoriteten av material finns på det öppna internet. De skapar kontakt med människor med liknande intresse och byter illegala bilder på barn.”

”Telegram-grupper som delar bilder/ filmer och länkar till molnlagring.”

”Alla plattformar som möjliggör gruppkommunikation, exempelvis Facebook, Messenger-appar, definitivt grupper på darknet.”

”Darknet spelar fortfarande en mycket betydande roll i organiserad brottslighet, vilket inkluderar sexuell exploatering av barn och förövare som konsumerar sexuellt övergreppsmaterial på barn.”

Var på nätet organiserade forum och grupper av förövare finns:

VARIERANDE STORLEK PÅ GRUPPERNA

På frågan om hur stora grupperingarna av förövare normalt sett är varierar polisernas svar mellan två personer och 5–6000 personer. I de allra största forumen, ingår enligt poliserna så många som 100 000–200 000 personer, och en polis svarar att han eller hon har arbetat med ett forum med en miljon personer.

FÖRÖVARNA BLIR MER ORGANISERADE

Över hälften av poliserna i undersökningen säger att grupperingarna med förövare och graden av organisering inom forumen är på väg att förändras. Enligt nästan varannan av poliserna består förändringarna i att grupperna blir alltmer organiserade, medan en av tio poliser svarar att förövarna blir alltmer försiktiga. Endast fem procent av poliserna uppger att grupperna blir mindre organiserade.

”De blir alltmer organiserade och hittar alltmer kreativa sätt för att dölja sina aktiviteter och identiteter.”

”De som är organiserade är mer organiserade, och fokuserar på kryptering och anonymitet, grupper på t.ex. Skype är mer öppna och använder sina egna ip-adresser.”

”Den [graden av organisering, reds. anm.] är konstant … organiserade grupper, med hierarkier och säkerhet etcetera har funnits under lång tid.”

”Mindre organiserade eftersom de frekvent skapar nya grupper.”

Kommentar till insikt 3:

“Grupperingarna blir stabilare och mer
företagsliknande till sin struktur”

Cathal Delaney
Head of Team, Analysis Project Twins, EC3, Europol

Läs kommentaren här

Grupperingarna blir stabilare och mer företagsliknande till sin struktur

Organiserade forum och grupper med förövare var ett av de områden som vi rapporterade om i Europols rapport Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) 2018. Som vi presenterade i rapporten ser vi en ökande grad av organisering bland vissa typer av personer som konsumerar och delar sexuellt övergreppsmaterial på barn, framför allt på darknet. Genom kunskap och information från våra medlemsländer har vi på Europol en ganska bra överblick över området, vilket gör att vi kan följa spår och dra relativt säkra slutsatser.

Detaljerade och konsekventa råd

Konversationer i olika forum visar att det finns ”nyckelindivider” som i större omfattning och mer konsekvent hjälper varandra. De ger exempelvis andra medlemmar råd om anonymiseringstekniker och kryptering på en alltmer detaljerad nivå. Att förövare uppmanar andra förövare att öka sitt säkerhetstänk är inte nytt, men det vi kan se är att strukturerna blir mer stabila. Det som är nytt är omfattningen och konsekvensen i budskapen.

Vi kan också se att själva forumen blir mer organiserade och företagsliknande i sin struktur. Det är inte ovanligt att olika personer utför specifika roller i forumen för att de ska fungera mer effektivt, vilket är ytterligare ett tecken på att de utvecklas.

Ändrat kommunikationssätt

En annan utveckling är hur olika grupperingar fungerar rent kommunikationsmässigt. Tidigare skapades de grupperingar som använder olika tjänster för direktmeddelanden oftast utifrån inbjudningar på darknet. Skillnaden idag är att individer oftare håller sig till enbart en typ av teknisk plattform; de förflyttar sig inte lika mycket mellan olika tekniker som tidigare. Oftast handlar det om vilka tekniker som dessa personer känner sig bekväma med och vilka de upplever som säkrast. Medan en person väljer en app för direktmeddelanden för att den upplevs som säkrast, väljer en annan darknet av samma anledning.

Både grupper och subgrupper

Det är svårt att svara på hur vanligt det är med grupper och forum. Det finns oftast mängder av subgrupperingar inom större forum, och det är svårt att veta hur man ska räkna dem. Dessa grupperingar kan exempelvis vara uppdelade utifrån personer som talar samma språk, kommer från samma land, gillar samma typ av övergreppsmaterial eller föredrar samma åldersgrupp av barn. Det finns otaliga varianter. Det viktiga är kanske inte heller exakt hur många de är, utan det faktum att de är tillräckligt många för att vi ska kunna dra slutsatsen att barn är i fara.

 


Europol och European Cybercrime Centre (EC3)

Europol hjälper EU:s 28 medlemsstater i kampen mot allvarlig internationell brottslighet och terrorism. Europol inrättade European Cybercrime Center (EC3) 2013 för att stärka polisens arbete mot IT-brottslighet i EU och hjälpa till att skydda europeiska medborgare, företag och stater från brott på nätet.