ERFARENHET FRÅN POLISEN

Grooming, sexuell utpressning och trafficking – Barn i alla åldrar övertalas och hotas

För att komplettera frågorna om självproducerat material har vi även ställt några ytterligare frågor kring de bilder som är ett resultat av grooming och sexuell utpressning, samt trafficking.

GROOMING OCH SEXUELL UTPRESSNING – BARN I ALLA ÅLDERSKATEGORIER

I undersökningen har vi specifikt frågat poliserna vilka åldrar på barn som förekommer på bilderna i fall med grooming och sexuell utpressning.

Undersökningen visar att bilder på barn i alla åldersgrupper förekommer i polisernas utredningar, både bland de bilder som är ett resultat av grooming och de bilder som är ett resultat av sexuell utpressning. Det handlar om barn som är yngre än fem år ända upp till arton år. Även på frågan om vilka åldersgrupper som är vanligast i deras utredningarna svarar poliserna inom hela åldersspannet. Svaren på frågorna visar dock tydligt att vissa åldersgrupper är vanligare än andra.

Vanligast: 8–16 år

I utredningarna av groomingfall är barnen enligt poliserna oftast åtta till sexton år gamla, de allra flesta i åldersspannet elva till tretton år. För fallen med sexuell utpressning är åldrarna lite högre, där är de flesta barnen elva till sexton år.

Även yngre barn förekommer

Drygt 16 procent av poliserna svarar att barn som är yngre än fem år förekommer på bilderna i groomingutredningar, och nästan en tredjedel har svarat att de har sett barn som är fem till sju år gamla. För fall med sexuell utpressning svarar sju procent av poliserna att de har sett bilder på barn som är yngre än fem år och en av tio svarar att de har sett barn som är fem till sju år gamla.

De åldersgrupper som förekommer i självproducerat material, samt vilka åldersgrupper som är vanligast:

Tabellen visar hur stor andel av respondenterna som har sett respektive åldersgrupp i sina utredningar, samt vilken åldersgrupp de bedömer som vanligast i utredningarna. Respondenterna har kunnat kryssa i flera alternativ.

GROOMING OCH SEXUELL UTPRESSNING – INGA STORA FÖRÄNDRINGAR

Nästan tre fjärdedelar av poliserna i undersökningen säger att de inte har sett några större förändringar under de senaste tre åren i hur groomingfall och fall med sexuell utpressning ser ut.

Av den fjärdedel av poliserna som har svarat att de ser en förändring handlar de flesta av svaren om att fallen av sexuell utpressning ökar, att de ser en ökning av groomingfall som utvecklas till sexuell utpressning, att användningen av appar för meddelandetjänster ökar i den här typen av fall, samt att barnen i utredningarna blir yngre.

”Fall med sexuell utpressning är nu 20–30 procent av vår grupps arbetsbelastning, och det har ökat under de senaste fem åren. […]”

”Det brukar starta som grooming, men blir otäckt när barnet försöker avbryta kommunikationen. Det är då utpressningen börjar.”

”Merparten av fall med grooming och utpressning kommer nu från sociala medie-appar, till skillnad från för några år sedan då det oftast var någon som hade tillgång till barnet.”

”Yngre (förpubertala) barn som blir utpressade.”

Huruvida fallen av grooming och sexuell utpressning har förändrats under de senaste tre åren:

SEXUELL UTPRESSNING – HOTAR FÖR ATT FÅ BILDER

I fallen med sexuell utpressning handlar det nästan alltid om att barnen tvingas att skicka fler avklädda bilder eller filmer till förövaren. I en mindre del av fallen uppger poliserna att barnen istället utpressas på pengar. Några poliser nämner också att barnen kan utpressas på livestreamade övergrepp eller att de tvingas att möta förövaren för fysiska sexuella övergrepp.

Hot om att bilderna ska spridas

De hot som barnen främst utsätts för enligt poliserna i undersökningen är att avklädda bilder på dem ska spridas, antingen på nätet eller till personer som barnet känner. Knappt en tredjedel av poliserna svarar också att det är vanligt med fysiska hot mot barnets familj. Andra hot kan handla om fysiska hot mot barnet självt, hot om att sprida information som barnet gett i förtroende eller hot om att förövaren ska tipsa polisen om barnet.

Vad barnen utpressas på i fall av sexuell utpressning:

Vilka typer av hot barnen utsätts för i fall av sexuell utpressning:

Vilken typ av hot som är allra vanligast i fall av sexuell utpressning:

INGEN SJÄLVKLAR KOPPLING TILL TRAFFICKING

Över 80 procent av poliserna uppger att de inte ser ett samband mellan produktionen av sexuellt övergreppsmaterial på barn och trafficking i sina utredningar.

”Jag har ännu inte haft något fall där man har kunnat bevisa att de två har en koppling.”

”Har inte haft några fall med den kopplingen det här året.”

Livestreaming eller ”marknadsföring”

De som säger att de ser en koppling tar framför allt upp fall av livestreaming där förövare betalar för strömmat material på barn, oftast i Asien. Andra säger att de ser bilder som används för att ”marknadsföra” barn som säljs för sexuella ändamål, alternativt att bilderna blir ett resultat av dokumentation av fysiska sexuella övergrepp, snarare än att bilderna i sig var syftet.

”Livestreaming är ett stort problem. Barn i Thailand eller Filipinerna samt delar av till exempel Östeuropa och Afrika köps och säljs för sexuellt övergreppsmaterial på barn.”

”Bilder och filmer tas för att marknadsföra barnet. Materialet delas sedan i slutna grupper, på darknet eller, om barnet är äldre, på Craigslist.”

”I de ”traffickingbilder” som jag har sett är det tydligt att barnet har köpts för sex och att bilderna producerats för att ”fånga ögonblicket” snarare än att barnet köpts specifikt för att ta och dela bilder av barnet.”

Handlar framför allt om pengar

De poliser som säger att de inte ser någon koppling mellan sexuellt övergreppsmaterial på barn och trafficking, säger att det beror på att trafficking är så tätt kopplat till organiserad brottslighet och pengar. Enligt dem är bilderna aldrig syftet utan kan snarare innebära en risk för förövaren.

”Det är inte korrekt att koppla ihop trafficking med sexuellt övergreppsmaterial på barn. Kan produktionen av sexuellt övergreppsmaterial på barn resultera i kommersiell trafficking av barnen – ja, men den stora majoriteten av kommersiell trafficking av barn handlar om pengar inte om produktion av sexuellt övergreppsmaterial på barn.”

”Jag har aldrig sett en koppling. Jag är förvånad eftersom jag trodde att det skulle finnas annonser, men i de fall där förövare har blivit arresterade för trafficking har INGA bilder hittats på deras datorer och enheter. Det här handlar mer om organiserad brottslighet som drivs av pengar och de vet att det är riskfyllt att ta bilder, vilket skiljer sig från förövare som gör det här av sexuell drivkraft.”

Vanligast i Asien, Europa och Nordamerika

På frågan om kopplingen mellan trafficking och sexuellt övergreppsmaterial på barn är vanligare i vissa delar av världen svarar poliserna att det finns en koppling oavsett geografiskt område, men framför allt i Asien, Europa och Nordamerika. När vi i NetClean-rapporten 2016 frågade var i världen barnen i sexuellt övergreppsmaterial kommer från såg svaren liknande ut: Barnen på bilderna kommer främst från Nordamerika, Europa och Asien. Enligt den undersökningen var det dock mindre vanligt med barn från Asien än från Nordamerika och Europa. Det skiljer sig från årets undersökning, där sexuellt övergreppsmaterial som har en koppling till trafficking ser ut att vara lika vanligt i alla tre världsdelarna.

Huruvida poliserna i undersökningen som ser en koppling mellan produktionen av sexuellt övergreppsmaterial på barn och trafficking:

Delar av världen där poliserna ser en koppling mellan sexuellt övergreppsmaterial på barn och trafficking:

Kommentar till insikt 1 och 2:

“Vi har sett en markant ökning av
självproducerat material”

John Shehan 
Vice President, Exploited Children Division (ECD), National
Center for Missing & Exploited Children (NCMEC)

Läs kommentaren här

Vi har sett en markant ökning av självproducerat material

Polisernas erfarenheter av självproducerat material stämmer väl överens med de mönster som vi ser på NCMEC. Vi har sett en markant ökning av självproducerat material under de senaste tio åren. Samtidigt är det viktigt att påpeka att den stora majoriteten av sexuellt övergreppsmaterial på barn fortfarande produceras av någon som har fysisk tillgång till barnet, såsom en familjemedlem, släkting, tränare eller liknande.

Ökning av grooming och sexuell utpressning

Det som skiljer sig lite i våra siffror från resultaten i NetClean-rapporten är att vi har sett en nästan explosionsartad ökning av grooming och fall av sexuell utpressning sedan vi först började följa den här typen av brott år 2013. Bara mellan 2015 och 2016 ökade antalet fall med 150 procent och vi ser en fortsatt ökning.

Det finns dessutom ett stort mörkertal. Hittar man ett utsatt barn har förövaren oftast utsatt tiotals eller hundratals ytterligare barn. Istället för att anmäla är barnens rädsla för att bilderna ska spridas på sociala plattformar eller skickas till deras föräldrar så stor att de fortsätter att göra som förövaren säger åt dem.

Vi ser också att barnen framför allt utpressas för fler bilder och vi har även sett en utveckling i tillvägagångssättet. Förövarna förflyttar allt snabbare barnen från spelplattformar till sociala medier och sedan vidare till videoplattformar som inte övervakas på samma sätt. Konversationerna går fort från oskyldiga meddelanden till explicita krav och hot. Kraven har blivit mer utstuderade som en följd av och i takt med spridningen av videoformatet, där förövaren istället för bara en bild kan kräva rörligt material med ljud.

Barnen är 8–17 år

De barn som finns i vår databas och som har utsatts för sexuell utpressning är 8–17 år gamla med en snittålder på 15 år. 78 procent är flickor. De yngsta barnen som vi har sett har varit sex eller sju år gamla. I de fallen har det handlat om äldre syskon som har blivit groomade eller utsatta för utpressning och som har övertalats att även involvera sina yngre syskon. Enligt vår erfarenhet är de fallen dock mycket ovanliga.

Trafficking är komplicerat

Bilder som är kopplade till trafficking är ett lite mer komplicerat område. Ofta kan det vara svårt att avgöra om det är ett barn på bilden eftersom barnen sminkas och kläs på ett vuxet sätt. Ofta är bilderna inte heller lika sexuellt explicita och avklädda som andra övergreppsbilder. Vi arbetar idag med flera projekt tillsammans med de stora teknikplattformarna för att hjälpa dem att ta fram indikatorer för att identifiera fall av trafficking av barn.

En central del i arbetet med att stoppa spridningen av den här typen av material är den hashdatabas med känt sexuellt övergreppsmaterial på barn som vi tillhandahåller våra samarbetspartners. Vi kommer fortsätta arbeta för att utveckla den, bland annat genom att komplettera den med en hashlista med självproducerat material. Målsättningen är att hjälpa barnen att få bort bilderna och filmerna från internet.

 


NCMEC

NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children) är USA:s nationella center och ”clearing house” för rapporter om sexuellt övergreppsmaterial på barn från amerikanska IT-företag. NCMEC driver även en hotline dit privatpersoner i USA kan rapportera misstänkt sexuellt övergreppsmaterial på barn.