ERFARENHET FRÅN POLISEN

Självproducerat material
– Frivilligt självproducerat material
allra vanligast

Självproducerat material har uppmärksammats som ett viktigt område i alla de tre tidigare NetClean-rapporterna. Vi har i årets rapport valt att bland annat titta närmare på hur omfattande poliserna ser att problemet med självproducerat material är, hur fördelningen ser ut mellan de olika typerna av självproducerat materialet och hur utvecklingen ser ut.

Självproducerat material

Självproducerat material finns inom ett brett spektrum, med helt olika bakgrund. Vi har valt att dela upp det i fem olika kategorier. Här talar vi om bilder, men det kan även gälla rörligt material.

1. ”Oskyldiga bilder”

Helt vanliga bilder, såsom semesterbilder från stranden eller hemmet, som hamnar i samlingar med sexuellt övergreppsmaterial. Ofta är de här bilderna tagna av barnets föräldrar eller släktingar, men de kan också vara tagna av barnen själva.

2. Frivilligt självproducerat material

Avklädda bilder där barn eller ungdomar frivilligt tar bilder på sig själva, men som sedan hamnar i samlingar med sexuellt övergreppsmaterial på barn. Ett exempel är bilder som tas för att skickas till en pojkvän eller flickvän.

3. Bilder som ett resultat av grooming

Bilder som barn frivilligt producerar och skickar till en förövare som ett resultat av att de har blivit övertalade, så kallad grooming. Grooming är ofta en långsam process där förövaren har en längre kontakt med barnet för att skapa förtroende och tillit.

4. Bilder som ett resultat av sexuell utpressning

Bilder som barn tvingas att producera och skicka till en förövare som ett resultat av hot och utpressning. Det här kallas ibland även för ”sextortion”. Grooming kan övergå i sexuell utpressning, eller så börjar förövaren hota direkt.

5. Bilder som ett resultat av trafficking

Bilder som barn tvingats att vara med på eller producera utifrån en traffickingsituation där de säljs och köps för sexuella övergrepp.

Hur vanliga de olika typerna av självproducerat material är:

Vanligt med självproducerat material

Resultatet av undersökningen visar att alla kategorier av självproducerat material, förutom bilder och filmer som är ett resultat av trafficking, är vanliga eller mycket vanliga i polisens utredningar.

Frivilligt självproducerat material vanligast och ökar

Över 90 procent av poliserna svarar att det är vanligt eller mycket vanligt att de ser frivilligt självproducerat material i sina utredningar. Närmare 60 procent av poliserna svarar att frivilligt självproducerat material är den allra vanligaste kategorin av självproducerade bilder. Närmare 90 procent av poliserna svarar också att den här typen av material ökar i deras utredningar.

Grooming och sexuell utpressning

Även sifforna för bilder som är ett resultat av grooming och sexuell utpressning är höga.

Tre fjärdedelar av poliserna uppger att det är vanligt eller mycket vanligt att deras utredningar innehåller bilder som är ett resultat av grooming. Drygt var femte polis uppger också att bilder som är ett resultat av grooming är den allra vanligaste kategorin av självproducerat material i deras utredningar. Ökningen av den här typen av material är enligt poliserna inte lika kraftig. Även om över hälften av poliserna säger att bilder som är ett resultat av grooming ökar, svarar drygt 40 procent att de varken ökar eller minskar.

Nästan två tredjedelar av poliserna uppger att bilder som är ett resultat av sexuell utpressning är vanliga eller mycket vanliga i deras utredningar. Tittar man på utvecklingen ser den liknande ut som för bilderna som är ett resultat av grooming. Nästan 60 procent av poliserna uppger att bilder som ett resultat av sexuell utpressning ökar, medan drygt 40 procent säger att de varken ökar eller minskar.

En reflektion, eller reservation, till siffrorna är att några av poliserna kommenterar att det kan vara svårt att avgöra om en bild är frivilligt producerad eller ett resultat av grooming eller sexuell utpressning.

Den kategori av självproducerat material som är allra vanligast:

”Det är väldigt svårt att avgöra ursprunget för en bild … en bild som ser ut att vara frivilligt producerad kan lätt vara ett resultat av sexuell utpressning.”

”Kan inte vara säker på vilka självproducerade bilder som är frivilliga och vilka som är ett resultat av grooming/tvång.”

Oskyldiga bilder

Liksom de andra typerna av bilder, förekommer även oskyldiga bilder i polisernas utredningar. Nästan 60 procent av poliserna säger att det är vanligt eller mycket vanligt med den typen av bilder. Dock säger nästan tre fjärdedelar av poliserna att den här typen av material varken ökar eller minskar. En dryg fjärdedel av poliserna säger att de oskyldiga bilderna ökar, men det är mindre än för de andra tre kategorierna.

Huruvida de olika typerna av självproducerat material ökar eller minskar:

Trafficking-bilder” mer ovanligt

Bilder som är ett resultat av trafficking skiljer sig från de övriga kategorierna av självproducerat material. En fjärdedel av poliserna uppger att det är vanligt eller mycket vanligt med bilder som ett resultat av trafficking, vilket är mindre än för de övriga kategorierna. Dessutom uppger drygt en tredjedel av poliserna att det är ovanligt eller mycket ovanligt med bilder som ett resultat av trafficking. Drygt tre fjärdedelar av poliserna säger också att den här typen av bilder varken ökar eller minskar. Även här har några poliser kommenterat att det är svårt att avgöra exakt under vilka omständigheter en bild har producerats, om man bara har bilden att gå utgå från.

”Sista frågan är svår. Hur vet man om barnet varit utsatt för trafficking?”

KOMMENTAR TILL INSIKT 1 och 2:

“Vi har sett en markant ökning av
självproducerat material”

John Shehan 
Vice President of the Exploited Children Division (ECD) at the National
Center for Missing & Exploited Children (NCMEC)

Läs kommentaren här

Vi har sett en markant ökning av självproducerat material

Polisernas erfarenheter av självproducerat material stämmer väl överens med de mönster som vi ser på NCMEC. Vi har sett en markant ökning av självproducerat material under de senaste tio åren. Samtidigt är det viktigt att påpeka att den stora majoriteten av sexuellt övergreppsmaterial på barn fortfarande produceras av någon som har fysisk tillgång till barnet, såsom en familjemedlem, släkting, tränare eller liknande.

Ökning av grooming och sexuell utpressning

Det som skiljer sig lite i våra siffror från resultaten i NetClean-rapporten är att vi har sett en nästan explosionsartad ökning av grooming och fall av sexuell utpressning sedan vi först började följa den här typen av brott år 2013. Bara mellan 2015 och 2016 ökade antalet fall med 150 procent och vi ser en fortsatt ökning. Det finns dessutom ett stort mörkertal. Hittar man ett utsatt barn har förövaren oftast utsatt tiotals eller hundratals ytterligare barn. Istället för att anmäla är barnens rädsla för att bilderna ska spridas på sociala plattformar eller skickas till deras föräldrar så stor att de fortsätter att göra som förövaren säger åt dem.

Vi ser också att barnen framför allt utpressas för fler bilder och vi har även sett en utveckling i tillvägagångssättet. Förövarna förflyttar allt snabbare barnen från spelplattformar till sociala medier och sedan vidare till videoplattformar som inte övervakas på samma sätt. Konversationerna går fort från oskyldiga meddelanden till explicita krav och hot. Kraven har blivit mer utstuderade som en följd av och i takt med spridningen av videoformatet, där förövaren istället för bara en bild kan kräva rörligt material med ljud.

Barnen är 8–17 år

De barn som finns i vår databas och som har utsatts för sexuell utpressning är 8–17 år gamla med en snittålder på 15 år. 78 procent är flickor. De yngsta barnen som vi har sett har varit sex eller sju år gamla. I de fallen har det handlat om äldre syskon som har blivit groomade eller utsatta för utpressning och som har övertalats att även involvera sina yngre syskon. Enligt vår erfarenhet är de fallen dock mycket ovanliga.

Trafficking är komplicerat

Bilder som är kopplade till trafficking är ett lite mer komplicerat område. Ofta kan det vara svårt att avgöra om det är ett barn på bilden eftersom barnen sminkas och kläs på ett vuxet sätt. Ofta är bilderna inte heller lika sexuellt explicita och avklädda som andra övergreppsbilder. Vi arbetar idag med flera projekt tillsammans med de stora teknikplattformarna för att hjälpa dem att ta fram indikatorer för att identifiera fall av trafficking av barn.

En central del i arbetet med att stoppa spridningen av den här typen av material är den hashdatabas med känt sexuellt övergreppsmaterial på barn som vi tillhandahåller våra samarbetspartners. Vi kommer fortsätta arbeta för att utveckla den, bland annat genom att komplettera den med en hashlista med självproducerat material. Målsättningen är att hjälpa barnen att få bort bilderna och filmerna från internet.


Om NCMEC

(National Center for Missing and Exploited Children) är USA:s nationella center och ”clearing house” för rapporter om sexuellt övergreppsmaterial på barn från amerikanska IT-företag. NCMEC driver även en hotline dit privatpersoner i USA kan rapportera misstänkt sexuellt övergreppsmaterial på barn.